تخته شاسی با ابعاد سفارشی

محاسبه قیمت فروش تخته شاسی در ابعاد غیر متعارف

طول × عرض × 32ریال

8 میلیمتر نوار در ابعاد کوچکتر از 40×30

1

طول × عرض × 27 ریال

8 میلیمتر نوار در ابعاد بزرگتر از 40×30

2

طول × عرض × 31ریال

8 میلیمتر دور رنگ در ابعاد کوچکتر از 40×30

3

طول × عرض × 24 ریال

8 میلیمتر دور رنگ در ابعاد بزرگتر از 40×30

4

طول × عرض × 43ریال

16 میلیمتر در ابعاد کوچکتر از 40×30

5

طول × عرض × 33ریال

16 میلیمتر در ابعاد بزرگتر از 40×30

6

طول × عرض ×45 ریال

20 میلیمتر در ابعاد کوچکتر از 40×30

7

طول × عرض × 35 ریال

20 میلیمتر در ابعاد بزرگتر از 40×30

8

طول × عرض ×52 ریال

30 میلیمتر در ابعاد کوچکتر از 40×30

9

طول × عرض × 42 ریال

30 میلیمتر در ابعاد بزرگتر از 40×30

10

 

کد QR

QR-Code